Học thiết kế đồ họa với corel và những phím tắt cơ bản

Học thiết kế đồ họa với corel và những phím tắt cơ bản

Với những thiết kế đồ họa điều chú trọng nhất là cách sử dụng những công cụ có sẵn để tạo nên sản phẩm đẹp mắt. Tuy nhiên trong quá trình làm không phải lúc nào sử dụng những công cụ nhanh nên việc kết hợp với phím tắt là vô cùng cần thiết và hữu ích. Sau đây là một số phím tắt sử dụng trọng corel.

1."Ctrl+F2", Vie&w Manager," Mở cửa sổ xem

2."Ctrl+F5",Graphic and Text St&yles," Mở cửa sổ kiểu văn bản và đồ thị (Graphic và text)

3."Ctrl+F7", &Envelope," Mở cửa sổ gán hình

4."Ctrl+F8", Con&vert," Biến văn bản nghệ thuật thành văn bản đoạn

5."Ctrl+F9", &Contour," Mở cửa sổ tạo viền

6."Ctrl+F11", Sym&bols and Special Characters," Mở cửa sổ ký hiệu

7."Ctrl+F12", &Spell Check...," Mở kiển tra chính tả

8."Ctrl+PgDn", Back O&ne," Đặt đối tượng xuống 1 lớp

9."Ctrl+PgUp",Forward &One," Đặt đối tượng chọn lên một lớp

10."Ctrl+Delete",Delete Word to Right,"Text Editing", Xóa từ bên phải văn bản

11."Ctrl+NUMPAD2", Font Size Decrease,"Text Editing", Giảm cở chữ xuống co trước đó

12."Ctrl+NUMPAD8", Font Size Increase,"Text Editing", Tăng cở chữ lên co kế tiếp

13."Ctrl+NUMPAD6",Font Size Next Combo Size,"Text Editing", Tăng giảm gấp đôi phông

14."Ctrl+NUMPAD4",Font Size Previous Combo Size,"Text Editing", Như Ctrl+Numpad6

15."Ctrl+Insert", &Copy," Sao chép chọn lọc và đặt lại trên trang

16."Ctrl+Shift+A", Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn

17."Ctrl+Shift+D", Drop Cap,"Text Editing", Thêm hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản

18."Ctrl+Shift+Q", Convert Outline To Obj&ect," Biến đổi đường khung thành đối tượng

19."Ctrl+Shift+T", E&dit Text...," Mở hộp thoại soạn thảo văn bản

20."Ctrl+Shift+W",Font Weight List,"Text Editing", Danh sách phông sẳn có

21."Ctrl+Shift+Z", R&edo %s," Đảo ngược lần cuối hủy thao tác

22."Ctrl+A", Select all objects," Chọn tất cả các đối tượng

23."Ctrl+C", &Copy," Sao chép vào bộ nhớ

24."Ctrl+D", &Duplicate," Nhân bản đối tượng thêm lần nữa

25."Ctrl+E", &Export...," Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác

26."Ctrl+E", Center,"Text Editing", Gióng hàng văn bản vào giữa

27."Ctrl+G", &Group," Nhóm lại các đối tượng được chọn

28."Ctrl+I", &Import...," Nhập khẩu đối tượng hoặc văn bản

29."Ctrl+I", Italic,"Text Editing", Thay đổi văn bản kiểu nghiêng

30."Ctrl+J", &Options...," Mở cửa sổ tùy chọn – Option CorelDRAW

31."Ctrl+J", Full,"Text Editing", Gióng đều 2 bên văn bản

32."Ctrl+K", &Break Apart,"Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn

33."Ctrl+L", &Combine," Kêt hợp những đối tượng đang chọn

34."Ctrl+L", Left,"Text Editing", Gióng hàng trái

35."Ctrl+N", &New," Tạo bản vẽ mới

36."Ctrl+M", Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản

37."Ctrl+O", &Open...," Mở bản vẽ đã có

38."Ctrl+P", &Print...," In bản vẽ

39."Ctrl+Q", Con&vert To Curves," Chuyển đối tượng thành đường cong

40."Ctrl+R", &Repeat %s," Lặp lại thao tác sau cùng

41."Ctrl+R", Right,"Text Editing", Gióng hàng văn bản về phải

42."Ctrl+S", &Save...," Lưu trữ nhanh

43."Ctrl+T", &Format Text...," Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản

44."Ctrl+U", &Ungroup," Rã các đối tượng được chọn

45."Ctrl+U", Underline,"Text Editing", Kiểu văn bản gạch dưới

46."Ctrl+V", &Paste," Dán nội dung sao chép vào bản vẽ

47."Ctrl+Y", Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới

48."Ctrl+W",Refresh &Window," Làm mới cửa sổ bản vẽ

49."Ctrl+X", Cu&t," Cắt chọn lọc trong Shape Tool

50."Ctrl+Z", &Undo Move," Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm

Khi sử dụng corel Draw, thường phải thực hiện rất nhiều lệnh. Nhớ các phím tắt sẽ cho phép tăng tốc độ thao tác lên rất nhiều. Chúc các bạn có nhiều ý tưởng hay về đồ họa

Lịch khai giảng gần nhất
Tháng 3
16
Tháng 3
16
Thời lượng: 3 Buổi