Hướng dẫn viết module drupal thay đổi đường dẫn đăng nhập

Hướng dẫn viết module drupal thay đổi đường dẫn đăng nhập

login drupalBạn đang cần tìm hiểu cách viết các module chức năng trong drupal hoặc giao diện themes theo ý tưởng của mình. Việt Tâm Đức sẽ hướng dẫn bạn. Bài này sẽ hướng dẫn cách tạo một modules thay đổi link login trong drupal. Tránh trường hợp hacker tấn công theo url user/login mà core drupal mặc định

Hướng dẫn viết module drupal thay đổi đường dẫn đăng nhập user login. Hướng dẫn cách viết modules drupal 7 cách viết module và themes giao diện trong lập trình drupal

 

Ta cần tạo ra 1 thư mục modules USER_LOGIN trong thư mục này chứa 2 file name.info name.module

file .info khai báo các thông tin

name = Thay đổi đường dẫn đăng nhập

description = Thay đổi đường dẫn đăng nhập trang login

core = 7.x

version 7.x - 0.1 viettamduc

 

package = user_login

 

File .module khai báo như sau:

<?php

hook_user_login

function user_login_user_login(&$edit, $account) {

  $edit['redirect'] = 'admin/';

  

}

 

create new menu login and menu register

function user_login_menu() {

  $items = array();

  $items['advt'] = array(

    'title' => 'Đăng nhập quản trị',

    'page callback' => 'user_login_user_page',

    'page arguments' => array('login', 'user_login'),

    'access callback' => TRUE,

  );

  $items['dkvt'] = array(

    'title' => 'Đăng ký tài khoản',

    'page callback' => 'user_login_user_page',

    'page arguments' => array('register'),

    'access callback' => TRUE,

  );

return $items;

}

 

 

alter menu

function user_login_menu_alter(&$items) {

  $items['user']['page callback'] = 'user_login_user_page';

  $items['user/register']['page callback'] = 'user_login_user_page';

}

 

 

user_login_user_page

function user_login_user_page($show = '') {

  global $user;

  if($user->uid){

    menu_set_active_item('user/'. $user->uid);

    return menu_execute_active_handler();

  }elseif($show == 'login'){

    return drupal_get_form('user_login');

  }elseif($show == 'register'){

    return drupal_get_form('user_register_form');

  }

  drupal_access_denied();

 

}

 
Sau khi hoàn tất bạn install module xoá cache và kiểm tra kết quả. Nếu trong quá trình làm phát sinh lỗi bạn cần trợ giúp liên hệ 0982.512.785 Bộ phận kỹ thuật Việt Tâm Đức sẽ giúp bạn.
 
Phòng kỹ thuật Việt Tâm Đức
Lịch khai giảng gần nhất
Tháng 3
16
Tháng 3
16
Thời lượng: 3 Buổi